logohistorieobce


© Luboš Liška Fox
krchleby@krchleby.czPřed časem se mi (panu Jiřímu Kastnerovi - pozn LLF) dostala do rukou knížka s názvem Obrázky ze staré školy, kterou napsal "Frantík Kantorojic" František Wenig a vydal v roce 1914, tedy ještě za Rakousko-Uherska. Kniha je popisem školních poměrů ve Staňkově ("ve Stankovech - t.j. ve Vsi i v Městečku) a okolí, ale i popisem zvyků a života vůbec, a je pojata i jako rodinná kronika. Knihu jsem měl půjčenu a musel jsem ji vrátit, mám ji však nascanovanou a dá-li Pán Bůh, třeba si ji někdy udělám. V knize se pochopitelně píše i o přifařených a přiškolených obcích, tedy i o Škrchlebech a jejich košíkářích. Je to škoda, že již jen jeden člověk ve vsi by snad uměl uplást košík. Přikládám ukázku z knihy:

Zvláštní průmysl vyvinul se v osadě Škrchlebích, ležící uprostřed rozsáhlých lesů. Tam vyráběli a vyrábějí dosud z ostrouhaných a rozřezaných kořenů lesních stromů koše, jež rozvážejí po celých Čechách, ano i do sousedních rakouských zemí a také do Bavor. Potkáte-li někdy v Praze nebo kdekoli na venkově člověka nesoucího nebo vezoucího na trakaři bílé koše všeho druhu, hlavně velké koše na prádlo, je jistě ze Škrchleb, malé obce od Stankova na východ sotva 3 km vzdálené; za mého dětství měla 189 (nyní 588) obyvatelů. Radím, abyste koupili a dobře pochodíte; zboží jest nejen úhledné, nýbrž i trvanlivé a někdy tak uměle pletené, že ani vody nepropouští.

Dokud nebylo u nás dráhy, odvážel Škrchlebák koše na trakaři a vrátil se, když je rozprodal; nyní jezdí po dráze a dopravuje zásobu košů do některého většího města, odkud pak je rozváží na trakaři po okolí. Setkal jsem se s nimi v Praze a zvláště na českém jihu, a ti starší mají vždy velikou radost, když se jim představím jako "kantorojc František". Od každého z nich nějaký ten košík koupím a mám jich nyní již tolik, že málem bych je mohl rozvážeti na prodej sám, kdybych se neostýchal dělati krajanům konkurenci.


Někteří ze Škrchlebáků viděli hodný kus světa a podali důkaz, že také bez znalosti němčiny lze dostati se do cizích zemí. V mladších letech, kdy jsem si někdy zapytlačil v beletrii, napsal jsem o Škrchlebácích obrázek, uveřejněný r. 1873 v Lumíru, který tehda redigovali Svatopluk Čech a Otakar Hostinský, pod titulem "Mezi lesy" a podepsaný pseudonymem Vojtěch Líný. Proč jsem si vybral právě toto nepěkné jméno, dnes již nevím. Tolik tedy František Wenig.

A to mi nedalo a sháněl jsem se dále a kupodivu mám i ten článek z Lumíra. Píše se tu sice o "Vrchlebech" a o "Lukavici", bylo však v té době mnohdy třeba neuvádět jména osad přesně, my však víme, že jde o Škrchleby a zřejmě o Kamenici. Takže ten článek také přikládám. Ale zajímalo by mě, a rád bych se tam zastavil, stojí-li ještě boží muka a dub u nich, a studánka.

Musím se přiznat k mému vřelému vztahu ke Škrchlebům. Asi před třemi roky jsem náhodou s kamarády při výšlapu ze Staňkova na Mastník a Lacembok narazil náhodou na vaše masopustní veselí a od těch dob jsme to zavedli jako tradici. Ne, že bychom zůstávali, jen chvilku jdem s průvodem a pak se vytratíme. I tak je to milé a jsem rád, že díky vašemu webu vím datum a snad tedy ani letos nebudu chybět. Popeleční středa je letos 25. února, podle tradice byl masopustní průvod v úterý před ní, tedy v poslední masopustní den, ale dnes se to překládá na sobotu, někde před, někde po, tak to člověk potom neví. Takže díky.


S pozdravem   Jiří Kastner, Plzeň


Mezi lesy - obrázek z podšumavského kraje od Vojtěcha Líného

fejeton z časopisu LUMÍR č. 25 a 26, L.P.1873


Kdo by si to byl pomyslil ! Před šedesáti roky byly vrchlebské stráně ještě zcela prázdné a teď je tam celá vesnice. Ba Vrchleby rostou jako "doubravníky" po dešti. Však on Frýda věděl, kde si má postaviti cha-lupu. -
Byl vám starý Frýda podivný člověk; u nás dosud vypravuje se o něm jako o velkém pánu. Frýda byl všecko na světě, hlavně pytlák. Věděl, kam která srna chodí k vodě, kde který ušák spává, znal doupě každé lišky, každé ptačí hnízdo. Měl-li Frýda chuť na pečeni, bylo mu známo, že při-jde-li ráno okolo té a té hodiny do Černého luhu, že tam jistě najde u potoka srnku. Frýda znal v okolních lesích každý strom, každou trávu. Ale kdyby bylo jen to, Frýda měl velké známosti v rybnících a v Radbuze, věděl, že jsou v hlohovském rybníce nejlepší kapři a že v řece největší úhoři držívají se u Loužku. Věřte mi, ty ryby samy se mu dávaly chytati. Starý Vondra, takto také dobrý pytlák, ujišťoval mne, že prý Frýda potřeboval si jen sed-nout na břeh, strčit nohy do vody, a všecky ryby valily se k němu, on je z vody jen vytahoval. Ať je tomu tak anebo tak, to je jistá pravda, že Frýda byl pánem zvěře, všech ryb a všeho ptactva v okolí. Chtěl-li kdo k pouti zajíce, řekl Frýdovi, on jistě a v čas přinesl. K čemu choditi pro zvěřinu na lesní úřad, je tam daleko a pak dával Frýda mnohem laciněji, než páni.
Páni znali celé počínání Frýdovo, ale nebránili mu; bylť on čertov-ský chlap. Ba, povídá se, že prý nebožtík starý fořt, měl-li něco narychlo do panské kuchyně dodati, v podvečer vyhledal si Frýdu a ten nenechal jej nikdy v rozpacích.
Frýda měl takto svůj byt v Lukavici už po několik roků, ale málo se tam ukazoval, jen tak někdy, když mu napadlo, podívati se na svého kluka. Ženy neměl, spravovala mu hospodářství stará pastýřka. O dřívějším životě jeho nevěděl nikdo; přišel kdysi se svým dítětem do Lukavice, najal si u Krutiny komůrku a byl u něho od té doby v podružstvě. Lidé to často Krutinovi vyčítali, že má v domě člověka, který se po celý rok do kostela ani nepodívá, pořád jen po lesích se honí. Starý však se vymlouval, že to dělá Frýdovu klukovi k vůli. Ale měl on Krutina za ušima a dobře věděl, že by lepšího nájemníka nedostal. Frýda nedělal mu na poli, jak podruzi dělá-vají, ale platil hotovými a na nějakém tom zajíci mu nezáleželo.

Jednou byl Frýda zase v lesích; pojednou se vrátil, sebral svého Vaška a starou pastýřku a jak přišel, tak odcházel. Krutinovi, který se ho tázal, kam odchází, řekl, že do svého hnízda na vrchlebských stráních. Bylť si za tím Frýda vystavěl chalupu na těch stráních zrovna mezi lesy. Nikdo mu v tom nebránil, bylo to bez toho jedno, tak jako tak byl pořád v lese a pak se tenkráte takové věci nebraly tak přísně. Mimo to byl pozemek, kde se usadil, majetkem blízké obce S. a její občané nebránili. "Čert mu věř!" řekl rychtář Knotek, "zapovíme-li mu to, zapálí nám chalupy nad hlavami."


A tak měl Frýda na stráních chalupu jako klec. Všickni divili se, kde se to Frýda usadil. Nebylo tam pěkně na vrchlebských stráních! Ty lesy měly něco tak smutného a stráň, kterou vroubily, vypadala vyprahlá jako "škroboty", všude samý písek, o trávě ani památky, jen tu a tam kousek "břasy" - bylo tam člověku, jako kdyby něco po něm sáhalo.
Ale více divili se, když pozorovali, že se Frýda drží doma, také už nezásoboval celou krajinu zvěří, jen tak koho měl rád. Frýda pozoroval dobře, že už mu to nejde jako dříve v mladších letech; nohy nechtěly už sloužiti a co jej zvláště trápilo, už i zrak mu slábl. Frýda vrhl se nyní na jiné řemeslo: začal dělati koše, košinky a ošatky. Bylo to zboží až milo! Do té doby nikdo nic podobného nevyvedl. Lesům nešlo arci nové zaměstnání Frýdovo k duhu; dělalť koše z kořenů nejpěknějších a nejohebnějších. A jak zručně uměl Frýda kořeny hledati! Starý Vondra říkával, že je zrovna cítil. Byla to radost dívati se na Frýdu při práci. Nejprve kořeny čistě oškrábal, pak rozloupal na "špánky" a hned začal splítati jeden s druhým a než jsi se nadál, byla košinka hotova, že kdybys vody byl do ní nalil, ani kapka nebyla by vytekla.
Výrobky Frýdovy nalézaly oblibu velikou a peníze hrnuly se ze všech stran; i z Bavor docházely objednání. Starému Frýdovi pomáhal stat-ně v práci kluk Vašek, který zatím dorostl v řádného "chasníka". Ale práce přibývalo a když oba nemohli postačiti, ohlížel se Frýda po pomocníku. Zašel do Lukavice a přivedl si Hodana i s rodinou. Frýda naučil jej pletení košů, nechal jej zpočátku ve své chalupě; později postavil si Hodan vlastní. Po Hodanovi přistěhoval se jiný a jiný, chalupa rostla za chalupou a brzy byla na vrchlebských stráních vesnice.
Starý Frýda si arci došel někdy ještě pro kus zvěře, ale v celku dr-žel se pletení košů. S radostí pozoroval, kolik rodin živí se vynálezem jeho. Obyvatelé nové vesnice, která po stráních dostala jméno Vrchleby, ctili starého Frýdu a vážili si jeho rady.
S Frýdou to arci nemohlo věčně trvati, postonával a chřadl, až už byl suchý "jako tříska". Jednoho zimního večera ulehl a naříkal zle. Stará pastýřka, kterou až dosud pán bůh při zdraví zachoval, chtěla mu chudákovi pohoviti. Vsadila rychle několik bochníků do pece a sotva že se upekly, přinesla jeden Frýdovi; vědělať, že na světě nejraději jídal nový chleb. Frý-da snědl kus - a do rána byl mrtev. Nedělal mu už ani nový chleb dobře. Zpráva o Frýdově smrti polekala celé Vrchleby. Vašek sbil tatíkovi rakev, přivázali ji i s Frýdou na tyč a vždy dva a dva nesli Frýdu do S. Na pohřbu nescházelo z Vrchleb ani dítě.Jsou to hoši, ti Vrchlebáci! Vrchlebák udělá několik ran, a leží strom. Vrchlebák unese strom, že se podivíš, jak veliký, a než se naděješ, má jej doma rozřezaný, složený a skrytý bůh ví kde! Vrchlebák zajede mo-tyčkou do země, vytáhne kořen ku podivu silný a dlouhý, v okamžiku je země zakryta, a ani zkušené oko myslivcovo nepozná, že tu kdo zemí hýbal.


Vrchlebák nespí. V noci chodí na kořeny, ve dne spracuje zásoby. V podvečer se vydá na cestu, ráno je doma s velkým svazkem kořenů a dá se do práce. Košíky mu pod rukama rostou. Všickni pletou, staří, mladí, muži, ženy. Když byli hodně zboží napletli, vydají se s ním někteří zkuše-nější "do světa". Vrchlebák projel svým trakařem Čechy, Bavory a umí o tom vypravovati. Teď jim to jde arci rychleji; dráha zaveze je do všech končin. Někteří Vrchlebáci znají celé Německo, Švýcary; Roulík byl i "na kraji" ve Francii. Bůh ví, kam ty Vrchlebské koše všude jdou, neboť Vrchlebáci dělají už nyní pro obchodníky, kteří zboží jejich zasílají až za moře.
Za to Vrchlebák dovede peníze také utratit. Vrchlebák miluje mu-ziku, dudami vlákáš jej do pekla, a má-li dobrou tanečnici, tancuje o maso-pustě od neděle do popeleční středy. Lidé mají na ně zlost, ale do očí jim ničeho neřeknou. Vrchlebák má pěst jako železo, nepromluví, ale uhodí - a Vrchlebák několika ranami porazí největší strom.

Mladý Frýda se brzy oženil, vzal si Vrchlebačku, neboť pořádný Vrchlebák jinou si nevezme. Měli kluka, říkali mu Jiřík. Vedlo se jim dob-ře, Vašek znal se v pletení košíků a pytlačení vyneslo mu mnohý groš. Všickni ze vsi měli ho rádi už kvůli nebožtíku. Vašek zajel si častěji do světa a vždy přinesl peníze domů, a co věcí : ženě krásný "pantl" a plenu s vyšíváním tak bohatým, že se všickni až křižovali; klukovi na novou mod-rou kazajku a kašket s umělou kytkou, až se srdce smálo.


Mladý Frýda se měl dobře a všickni mu to přáli. Netrvalo však dlouho a s Frýdou se stala změna - začal dělat tak trochu pána. Chlubil se rád a to ty druhé mrzelo. Nač také povídati, že mu po starém několik grošů zbylo! Měl před ostatními mnohé zvláštnosti, které mu nemohli odpustiti; nosil šosatý kabát místo krátké kazajky, vysoké boty místo šněrovacích střevíců. Pravý poprask stal se, když Vašek přestal dělat košíky; kam to také jde, býti Vrchlebákem a nedělati koše! Mnozí mu to do očí řekli, ale Vašek odsekl, že toho dření nepotřebuje. Ve vsi to dělalo zlou krev. Co s člověkem ve Vrchlebách, který se nad ostatní vynáší? Ve Vrchlebách je jeden jako druhý, každý má svou chalupu, ani podruha tu není! Někteří říkali o Vaško-vi, že chce býti rychtářem, ale Vrchlebáci nechtějí žádného, mají jen radní-ho a toho jim úřady vnutily.
Vašek byl rád, že se na něho čertí, a pořád jen vyhledával, čím by je dopálil. Už i ta chalupa mu byla malá, postavil si větší. Vida, starý Frýda byl s ní spokojen, a to byl přece člověk! Když viděli Vrchlebáci chalupu Frýdovu strhávati, bylo mnohému, jako by mu rval srdce z těla. Ze všeho bylo viděti, že přijde to k srážce. A naskytla se k tomu příležitost.
Jednoho rána v neděli byly Vrchleby pobouřeny. Považte, k Lou-dovi přišla v noci komise, překvapila ho, když zrovna s náramným svazkem kořenů domů přišel a když syn jeho krásnou smrčinu rozřezával. Co se nikdy dříve nepřihodilo, stalo se : Vrchlebáka zastihli a odvedli jej. Bylo to vzbouření! Loudova žena běhala z chalupy do chalupy, bědovala zle a neby-la k utišení. Vrchlebáci stáli na návsi a hovořili zticha mezi sebou. Konec řečí byl vždy, že musil Loudu někdo udati, neboť jinak nemohli páni věděti, že zrovna té noci vrátí se Louda z výpravy na kořeny. Ale kdo ho udal? Hádali sem tam, ale nic se jim nehodilo. V tom přišel Suk a řekl: "A kdo by to udal, než Vašek Frýda! Je bez toho pořád v městě." "Vašek? Frýda? Ne, to nemůže být, to by Frýdův syn neudělal," namítali někteří.
"A co neudělal," zlobil se Suk, "nedělá ani koše, nosí dlouhý kabát a je pořád mezi pány - udal ho!" Po takových důkazech uznali arci, že to nemohl nikdo jiný udělati, než Vašek. Rozešli se, uradivše se, že zatím ničeho neřeknou, ale že se pomstí, až se to dokáže.
Vašek věděl brzy všecko; Hodan, potomek druhého osadníka na vrchlebských stráních, jehož holce byla Vaškova žena kmotrou, všecko mu vyzradil. Vašek se arci velmi zlobil a právem, neboť později se ukázalo, že mu Vrchlebáci dělali křivdu. Byl celý bledý, už ani nejedl a jen sem tam přecházel po "vejstupku", nemoha se dočkati večera.
Navečer v neděli chodívali totiž Vrchlebáci do hospody, a tam si chtěl Vašek věc vyjednati. Večer byli Vrchlebáci všickni už dříve v hospodě a o čem by byli mluvili než o Loudovi a Vaškovi? Suk tam byl také. V tom se otevřely dveře a ukázal se Vašek. Bylo hned znáti, že se zlobil. Musel si odkašlati, než vypravil ze sebe pozdravení. Všecken hovor umlkl, Vašek poznal, že mluvili o něm. Rovnou cestou šel k Sukovi a řekl, jak se zdálo, chladně, ač se mu třásl hlas: "Suku, tys řekl, že jsem udal Loudu u pánů!" "A co je," odsekl Suk, "řekl jsem a je to pravda." - Suk nedomlu-vil, Vaškova pěst jen se mihla a svezla se na Sukovu hlavu. Byla to rána! Suk zavrávoral a ležel v mdlobách na zemi.
Do ostatních Vrchlebáků jako když udeří. Všickni mžikem vysko-čili a mžikem byl Vašek z hospody venku. Na Suka vlili okov vody, a když k sobě přišel, odvedli jej domů.
Vašek sotva se dopotácel, nespal a počínal si jako šílený. Jej, Frý-dova syna, měli za udavače! Vaškovi šla hlava kolem. To by nemusil být ani Vrchlebák a Frýdův syn, aby se nepomstil, aby je zničil všecky. Vašek byl schopen všeho v té zlosti. Z takových lidí, jako byl Vašek, dělá uražená ctižádost i vrahy, z Vaška udělala ještě horšího člověka - zrádce.Slunce ještě skrývalo se za Strachotínem, když byl Vašek na cestě do města. Doraziv tam, spěchal na úřad lesní. Tam bylo ještě zavřeno a Vašek musil dlouho čekat. Konečně se páni začali scházet. Vašek dal si ukázati kancelář pana správce a za chvilku stál před ním.


"Co byste rád ?" tázal se správce.
"Slyšel jsem, že chcete u Vrchleb udělat hajnovnu a že nemůžete dostat hajného; vzal bych to na sebe."
"Nu, o hajné nebyla by zrovna nouze, ale nemůžeme každého po-třebovat! Musíme tam někoho dáti, s těmi lidmi není to k vydržení. A vy byste si troufal to místo zastávati?"
"Troufal."
"A. kdo jste?"
"Jsem mladý Frýda," odpověděl Vašek se zvláštním sebevědomím,
Správec leknutím a podivením vyskočil a pravil: "Vy jste Frýda a chcete býti ve Vrchlebích hajným?
Člověče, nedělejte si ze mne blázna, dám vás zavřít! Chcete snad dávat pozor, aby Vrchlebáky nikdo nezastihl?"
"Ne, pane správče, chci být knížecím hajným."
"A co vás k tomu vede?" tázal se správce.
"Povím to," odpověděl Vašek a počal vypravovati celou záležitost s Loudou. "Mají mne za udavače, ať tedy mají pravdu!"
Pan správce až příliš dobře poznal, že spolehlivějšího hajného ne-dostane nad člověka, který nekoná úřad ten kvůli zisku, nýbrž ze msty. Domluvili se. Vašek nevzal peněz, vybere prý si to v dříví; bál se jidášského groše.
Z kanceláře šel Vašek do hospody a na cestě k domovu koupil si mysliveckou čepici. Podivili se Vrchlebáci, když k večeru viděli Vaška s mysliveckou čepicí; věděli, že to nic dobrého neznamená, neboť Vrchlebák nenávidí vše, co mu uvádí myslivce na mysl.
Druhého dne oznamoval posel z úřadu po chalupách, že Vašek Frýdův stal se knížecím hajným a že má neobmezenou moc nad lesy kolem Vrchleb.
Mýlil by se, kdo by myslel, že ve Vrchlebích nastaly bouře; bylo tam jako v hrobě. Vrchlebáci se znali a viděli nyní, že Vaška k tomu dohna-li jenom křivým podezřením, neboť toho by se nebyl nikdy dopustil, kdyby se ho nebyli dotkli tak citlivě. Jen Suk, který ležel se zavázanou hlavou, tvrdil, že Vašek přec jen Loudu udal a když se uzdravil, dovedl to zase ostatním namluviti, že stal se hajným ze zisku. Z lítosti jakési pojala nyní Vrchlebáky nenávist k Vaškovi.
Vašek často litoval, že se přenáhlil. Mnohdy už byl hotov pánům se vším praštit a vrátit se mezi své, ale hned zase poznal, že už je pozdě. Znal postavení své, že si není ani hodinu života jist. O smíření nemohlo býti řeči, jen o mstě mluvily obě strany. Tak stalo se, že Vašek ustavičně vzda-loval se od svých, oni že pak viděli v něm svého největšího škůdce.Vašek mnoho škodil Vrchlebákům; znal jejich spády, všecky pod-niky jim kazil, udával a přiváděl ku trestu jednoho po druhém. Byly to špat-né časy, Vrchlebákům sklesl hřebínek. Při vší chytrosti nemohli ošáliti ho, byl všude, a s jakousi zimniční činností bděl na lesy. Páni byli s ním velmi spokojeni.


Vaškovi to lichotilo, když mu pan správec zaklepal na rameno a mluvil s ním nejinak než s panem fořtem. Vašek nosil se už úplně po pansku i jeho žena, a také kluka navlékl do šosatého kabátu. Ale jak se zdálo, nebyl se stavem svým spokojen; málo mluvil, chodil jen po lesích, v hospodě se ani neukázal.
Jedinou radostí byl mu kluk Jiřík. Oči měl jako trnky, vlasy jako uhel, tváře jako višně a oheň měl jako nebožtík Frýda. Celý den lítal po lesích, lezl po stromech, a matka ani nepostačovala na něho spravovati, zrovna prý to na něm hořelo. Lidé ve vsi, ač byl Vaškův, měli ho rádi; doufali, že bude z něho druhý Frýda, na něhož dosud tak rádi vzpomínali. "Snad napraví, co Vašek pokazil," říkávali Vrchlebáci.
Vašek měl však s Jiříkem jiné plány. Posílal jej celý rok do školy, což ostatní Vrchlebáci nedělají, nemůže to býti. Muži jdou v letě po lesích a děti musejí zůstati doma, holky pasou a kluci oškrabávají kořeny.
Jiříka to ve škole arci tuze netěšilo; často na cestě do školy zastavil se v Potocích a chytal "břínky" a "suchánky" až do večera, aneb vykopával polní včely. Často jej tatík při tom zastihl. Když bylo Jiříkovi dvanáct roků, zavezl jej tatík do města a dal jej do škol. Vrchlebáci kroutili nad tím hlavou; to se dosud nikdy u nich nesta-lo, a pak - Frýdův vnuk na studiích! Však prý to v městě nevydrží, není tam ani les ani řeka, a v lese musil být Jiřík každý den.
Vrchlebáci měli pravdu. Jiřík byl v městě jako by ho zařezal. Málo jedl, chodil po ulicích jako by se bál, často plakal, bylo na něm viděti, že se trápí. Byl také suchý jako sedm drahých let, višně s tváří byly ty tam. Málo se učil, pořád jen myslil na vrchlebské lesy a těšil se na chvíli, kdy se zase v nich uvidí.
Teprve na velkonoce přijel si tatík pro něho. Bože, jaká to byla ra-dost! Po cestě k domovu jen se vyptával na lesy, na matku ani nevzpomněl.
Vyzvídal, stojí-li ještě dub u božích muk a má-li už studánka v lese nové roubení. To bývala dvě zamilována místa Jiříkova. Sotva domu přijel a se ohřál, chvátal k studánce v lese, lehl si na zem a díval se do studánky. Jaká tvář, veselá a zdravá dívala se před půl rokem ze studánky, a nyní - Jiříkovi bylo, jako by mu bral srdce do kleští. Dotýkal se rukou vody, a bylo mu tak volno při každém dotknutí, že se až třásl. A odtud k dubu! Tu stál ještě, jako když jej opustil, jenže neměl ještě listí. Ramena jeho pyšné pnula se do výšky, ač kmen už byl celý vydutý. Jiřík obcházel jej a prohlížel ze všech stran, pak i do něho vlezl. Vše tu bylo, jak to opustil, týž mech, na němž před půl rokem seděl. Usadil se, zavřel oči a byl blažen - tak se rodívají v dětských myslích pohádky.
Teprve za večera vrátil se Jiřík domů. Denně navštěvoval studánku a dub. Ale svátky uplynuly, a Jiřík musil do města. Když se loučil s matkou, neplakal, vyplakal se už dříve v lese. Jiříkovi bylo nyní v městě ještě teskněji a byl by jistě umřel, kdyby se nebyl sílil nadějí na prázdniny.Tak ubíhal Jiříkovi rok po roce, se studiemi šlo to špatně. Konečně zavolali starého do města a řekli mu, aby si vzal hocha domů, že to k niče-mu nevede. Starý se zlobil, matce to bylo lhostejné, Jiřík byl tomu rád. Jen když mohl býti doma, v lesích.
Jiřík rozdělil se s tatíkem o práci, ten tu, ten tam hlídal. Vrchlebáci s leknutím pozorovali, že vychovává si Vašek nástupce. Jiříkovi to bylo jedno, jen když byl v lese, za to všecko by byl učinil. Ale pro to si lidé naň přec tak nenaříkali jako na starého, který čím dál tím byl přísnějším; snad se i mstil, že se mu plány s Jiříkem nezdařily. Vašek už i pro kus chrastí pro-následoval lidi.
"Tak to nemůže trvat!" řekl jednou Suk, když se Vrchlebáci v hos-podě radili, co počít. "Buď zkazí nás
Vašek anebo my jej."
"My jej," řekli druzí.
Za týden na to, když Vašek celý den a celou noc doma se ani neu-kázal, vyšel jej Jiřík hledat. Po dlouhém hledání našel jej v Černém luhu, měl u srdce ránu, jak se zdálo, nožem na oškrabávání kořenů zasazenou.
Vražda vyšetřovala se dlouho, jeden Vrchlebák za druhým šel k Soudu ; všecko bylo marné, vraha nebylo lze vypátrat.
Nástupcem po Vaškovi stal se syn jeho, ač byl ještě mlád. Páni uznávali zásluhy otcovy.Jiřík konal povinnost dobře; snad se mstil, že mu Vrchlebáci zabili tatíka. Dnem a nocí chodil po lesích, dohlížel a nikoho neušetřil. Zvláště na Suka měl namířeno a často jej do pokuty přivedl. Ale pojednou změnil se Jiřík, všímal si méně lesů a chodil jako bez ducha. Páni si začínali na něho stěžovati, Vrchlebáci libovali si zase, jenom Suk klel; vědělť, proč se tak náhle změnil.
Suk měl dceru, hezkou a hodnou to "dívčku"; všichni ve vsi uzná-vali, že není nad Sukovu Mařenku. Suk zakládal si něco na ní. Mařenka nebyla sice takto velké posta-vy, ale tvář měla krev a mléko, vlasy jak hedvábí, oko jako ze lnu květ. Bylo se radost podívati, když v neděli chodívala na "slovo boží". Červená šerka s pěkným pantlem, květovaný fěrtoch a čistá plena na hlavě, stříbr-nými penízky pošitý punt, vše jí až k pomilování slušelo. Hoši nebyli slepí, a mnohému to divně tlouklo pod kazajkou, podíval-li se na Mařenku.
Mařenky všimnul si také Jiřík, mnoho si jí všimnul. Denně chodí-val ke studánce, kam přicházela pro vodu a stoje za stromem pozoroval, jak nabírala vody v kovaná vědra a odnášela ji k vesnici. Později osmělil se promluviti s ní, nabídnouti jí kytku z doušky aneb z červených jahod, věne-ček z břasy a podobné maličkosti.
Měl ji rád, velmi rád; zapomněl na tatíka na hřbitově, na matku doma, zapomněl na dub u božích muk, na lesy, jen ne na studánku, tam se scházel s Mařenkou. Také Mařenka docházela denně k studánce, a nečekal-li Jiřík už na ni, ohlížela se na všecky strany, kde se jí ukáže. Neřekli si ani slovem, že se mají rádi. K čemu? Věděli to. Starý Suk dobře to pozoroval, a byl málo z toho potěšen; nenáviděl Jiříka, že byl Vaškův a že sám jej často k trestu přivedl. Trápil se, že dcera nalézá zálibu v úhlavním jeho nepříteli. Neříkal ničeho, ani dceři, ale choval se k ní urputně.
Suk došel k Hálovi, aby s jeho synem promluvil. "Chceš mou Ma-řenku za ženu, Josefe?" tázal se. "Chci," řekl Josef; jak by nechtěl, nejhezčí ze vsi a ne tak zcela prázdnou! Divné to námluvy, ale ve Vrchlebích ne zcela neobyčejné; kde by Vrchlebáci nabrali času, aby podobné věci brali na dlouhý loket!
Suk domluvil se se starým Hálou a přijda domů oznámil Mařence, že bude svatba. Ta chudinka ani nepromluvila, bez toho by to bylo marné. Vyšla ven a na zápraží plakala, až jí srdce usedalo. Sotva přišel čas, kdy chodívala ku studánce, už byla na cestě. Byla tam dlouho, až začínal Suk být nepokojným. Konečně přišla jako stěna a třásla se jako osikový list. "S kým jsi byla u studánky?" ptal se Suk. "S Jiříkem!" řekla Mařenka; Suk se zaškaredil. "Nepůjdeš už nikdy ke studánce, rozumíš?" "Rozumím, tatíčku!"
Odbyly se námluvy v neděli a na večer měla jíti Mařenka s Jose-fem k muzice; to už bylo jako před svatbou.
Jiřík marně čekal na Mařenku u studánky. Věděl, co čeká naň, vě-děl, že se to odvrátiti nedá. Často měl již namířeno k Sukovi a promluviti s ním, ale věděl, že jest vše marné. V hospodě bylo veselo a hlučno, dudáka nebylo ani slyšet. Josef proháněl se s Mařenkou, která byla, jakoby jí byl udělal.
Bylo už po půlnoci, když z lesa vyšel Jiřík, u hospody se skryl a pozoroval, co se děje. Po chvíli hnul se, právě vyšel z hospody Hodanův Frantík, s nímž jediným byl Jiřík za dobré. "Frantíku, udělej mi něco k vůli!"
"Udělám," řekl Frantík, "ale prosím tě, neblýskej se tu mnoho."
"Půjdu", řekl Jiřík, "jen řekni Mařence, aby přišla zejtra v podve-čer k studánce, aby jistě přišla, rozumíš ?"
Frantík, poněvadž začínali zase novou, odkvapil do hospody. Vzal Mařenku k tanci, vyřizoval jí Jiříkovo vzkázání, a ani nepozoroval, jak se mu v rukou zatřásla. Druhý den Mařenka nevěděla, má-li jít ke studánce, ale odhodlala se k tomu, vždyť to bylo naposled. Mařenka byla dlouho pryč. K večeru přišel Suk a sháněl se po ní; myslil, že zašla někam k sousedce. Když se setmělo, a Mařenka dosud ne-přicházela, vyšel ven a ptal se u sousedky, ale ničeho se nedověděl. Chvátal do lesa, ale ani u studánky ji nenašel. Běžel zpátky do vsi a svolal známé, aby mu pomohli hledat, i u Frýdů se zastavil a ptal se, je-li Jiřík doma. Frý-dová odpověděla, že je ve službě - nyní věděl všecko.
Vrchlebáci rozešli se lesem, na všech stranách bylo viděti jejich světla, ale nenašli ničeho a vraceli se domů. Jen Suk zůstal v lese a mladý Hála s ním. Hledali. V tom zaslechli od Černého luhu ránu. Nebylo to nic neobyčejného v okolí vrchlebském, ale Sukem to trhlo. Běžel k Černému luhu, Josef sotva mu stačil. Tam hledali dlouho. Tu rozeznal Suk ve tmě něco na zemi. Jako střela vrhl se tam, posvítil si lucernou a strnul.
"Ježíš, Maria! Má dcera!" Více nepromluvil, ani neplakal; hleděl na ni tupě. Byla i nyní krásná ta Mařenka; růže sice zmizely, oči vyhasly, ale krásná byla přece. U srdce krev jen srčela. Byla ještě teplá, ale Suk to znal, že je pozdě. Josef stál strnulý, ani se nehýbal, Suk někdy zhluboka si zavzdychl; konečně řekl Josefovi: "Pojď, poneseme nevěstu domů." A nesli; Suk nenesl nikdy tak těžké břímě z lesa.
Došli domů. Vrchlebáci byli už zase na nohou a podivili se, když uviděli Suka s Josefem. Suk na nikoho nepromluvil, donesl Mařenku do světnice na postel. Víc se o ni nestaral, ale rychle vyhledal si velký nůž na řezání kořenů a zase ubíhal do lesa. Nechodil dlouho; u božích muk viděl ležeti tělo lidské. Sevřel nůž a - v tom pozoroval, ze už není nože třeba.
Suk obrátil se pomalu a ubíral se k vesnici. U Frýdů se zastavil a řekl Frýdové: "Jděte si pro Jiříka, leží u božích muk!" - - . Zdaž vzpomněl si Jiřík, než navždy odešel od Mařenky a usadil se pod dubem u božích muk, na chvíli, kdy vrátil se z města?
Ba že si vzpomněl; v neštěstí rád člověk vzpomíná na doby blaha a váží rozdíl mezi přítomností a minulostí a je-li příliš těžký - rodívá se mu v mysli zoufalství.Ve Vrchlebích je velmi živo. Spotřeba vrchlebských košů je pořád větší a objednání pořád víc. Nikdy ještě nedařilo se Vrchlebákům jako nyní. V lesích jsou neomezení páni. Kde pak by jim také hajný, který s Vrchlebá-ky nevyrostl, přišel na kobylku! Vesnice roste pořád, a každá chalupa je nabita lidmi. Jenom v domku na konci Vrchleb, u pěšiny k studánce, je prázdno. Každý vám poví, že tam nikdo nechce, poněvadž jest to Frýdovna, a než se nadějete, poví vám celou historii, kterou jsem já povídal. Za dobré slovo zavede vás také k dubu u božích muk a ukáže pod ním místo, kde leží Jiřík. Na památku vyřezal mu někdo na dubu křížek. Je již sešlý ten dub, již jen tu a tam zazelená se mu z jara nějaký list. Kampak také; takové věci přežíti a viděti, a ještě se zelenati.zpět na úvodní stránku