JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 2005

12.1.2005 - 29.1.2005

 Napsal Honza Kocina a bílou doplnil LLF

FOTOGRAFIE

 

Proč Jihoafrická republika?

Je tomu téměř rok, co jsem společně s kamarády navštívil jedno z nejkrásnějších míst na světě, a to ostrov svobody – Kubu. Po úspěšné návštěvě Kuby jsme dohodli na tom, že další cestovatelskou výzvou bude poznat jih Afriky, a to konkrétně zemi, jejíž rozloha je větší než Francie a Španělsko, tedy Jihoafrickou republiku.

 Jen podotýkám, že rozhodnutí zkusit prozkoumat JAR nebylo snadné a jednotné, ale nakonec přece jenom zvítězila pragmatičnost návrhu se skutečností, že „TAM“ máme nějaké dobré kontakty a tak zajištění pobytu bude tentokráte daleko jednodušší.

 

Jaká je Jihoafrická republika?

Z průvodců lze dovodit, že se jedná o krásnou zemi, málo osídlenou s dobře fungující infrastrukturou, kde ceny zboží a služeb jsou zhruba na úrovni České republiky. Také lze dospět k závěru, že každý turista by měl navštívit parky, kde může na vlastní oči spatřit exotickou zvěř. Všechny tyto představy JAR bezezbytku naplňuje. Přesto lze, podle mého názoru, o navštívené zemi uvést některé skutečnosti, které nelze v turistických materiálech vyčíst a vyvodit ze získaných poznatků i určité závěry.Především mě napadá, zda obecně přijímaný princip demokracie je z dlouhodobého pohledu funkční  a zda neexistují ve fungující demokracii rizika, která by posunula tuto zemi k socialismu a v důsledku toho i vrátila tuto zemi podstatným způsobem zpět.

Osobně si myslím, že určitá míra rizik přechodu k jakési formě čínského socialismu tady určitě jsou, ale pochybuji, že by vývoj v JAR mohl být stejný jako například v bývalé Rhodésii dnes Zimbabwe s prezidentem Mugabem, jenž už totálně zblbnul...

Ačkoliv se populace v JAR nerozděluje pouze na černochy a bělochy (dále budu užívat označení černí a bílí), neboť zhruba 8% představují míšenci a 3% jsou Indové, fakticky lze zaznamenat rozdělení společnosti na černé a bílé. Afričanů, tj. černých, je více než 75% a bílých je zhruba 12% populace.

 Z historických materiálů je zřejmé, že zemi ovládali bílí kolonisté a po skončení druhé světové války začal fungovat systém APARTHEIDU. Tento systém, který vychází z ideologie odděleného vývoje rasových skupin, měl za cíl všemi prostředky, a to i právními, vytvořit a upevnit nadvládu jedné rasové skupiny nad druhou, jinými slovy, v APARTHEIDU vládly neomezeně a nedemokraticky bílé skupiny obyvatelstva nad ostatními. Tento systém byl z dlouhodobého mezinárodněpolitického hlediska neudržitelný. Když se JAR v důsledku toho stala terčem různých mezinárodních sankcí, proti systému začaly bojovat, a to i násilnými formami, černé skupiny obyvatelstva.

APARTHEID fungoval v zemi prakticky až do roku 1994, poté došlo k dohodě mezi dlouholetým vězněm režimu, předsedou Afrického národního kongresu, Nelsonem Mandelou a tehdejším prezidentem F.W de Clerkem o tom, že se v zemi budou konat svobodné volby.

Volby se konaly a jak dopadly, je naprosto jasné. Demokraticky zvítězili černí a najednou dostali možnost realizovat své vlastní politické představy s možností naplňovat svoji specifičnost a identitu rasy, která je zcela logicky naprosto odlišná od rasy bílých.

Fungující státní správa však byla ovládána pouze bílými a ze dne na den nebylo možné, aby se z černých stali úředníci, lékaři, advokáti, pojišťováci, pokladní apod. Demokratická vláda černých však zcela logicky začala pracovat na tom, aby postupně začala vznikat intelektuálně připravená skupina černých, kteří budou postupně bílé nahrazovat. Černá vláda začala věnovat pozornost vzdělání s cílem snižovat negramotnost v zemi, když i z oficiálních materiálů lze zjistit, že i v současné době je v zemi více než 60% negramotných černochů.

Ihned po ustaveni nové vlády mimo jiné Mandela  prohlásil na dotaz
zahraničních reportérů :
" Proč jsou Vaši ministři , kteří po dubnu 1994 usedli do svých nových křesel bez znalosti a kvalifikaci tak vysoce placeni ? "
Mandela jim stručně odpověděl, že je dobře zná a ví, že kdyby je dobře nezaplatil , že by si začali okamžitě přikrádat a tak, že tomu raději předejde....

O to víc člověk uvědomuje, jak rozdílně mohou  být vnímána podobná prohlášení,  jak dobře znal Mandela místní poměry,  nebál se  o nich mluvit a také dělat, pro nás možná  kontroverzní řešení, a razit heslo „účel světí prostředky“. Možná, že podobná řešení by byla vhodná i u nás ....

V důsledku změny politického systému a jeho přechodu na demokracii, tj. uznání svobody a rovnosti občanů, se tedy musí  „bílá menšina“ podřídit vůli „černé většiny“.Problém ovšem je v tom, že černá většina má značně sníženou schopnost vést zemi, nebo alespoň udržovat zem, v prosperitě. Součástí politických dohod, směřující se svobodným volbám, byl pravděpodobně závazek Mandely, že zůstane nedotknutelné soukromé vlastnictví osob k věcem, které získaly před nastolením demokracie. Bílé osoby Mandelovi, který je ohromnou autoritou v zemi pro všechny skupiny obyvatel, věří. Nelson se však narodil v roce 1918, je mu tedy již 86 let a vzniká otázka, co se bude dít se zemí po jeho smrti.

Bílí se bojí a většina z nich má strach o svůj majetek. Politickou moc mohou získat ty černí, kteří budou slibovat svým voličům radikální změny vlastnických struktur. Tyto skutečnosti jsou pravděpodobně důvodem toho, proč měna v JAR – Randy není volně směnitelná.

 Lze snad ještě uvést, že k běžnému koloritu rodiny bílého stále však patří, že má k dispozici tzv. „černou mámu“, kterou lze českým slovem označit za služku. Každý kdo má majetek se jej snaží chránit tím, že je všude ohromné množství zabezpečovacích prvků – mříže, alarmy, vysoké ploty, kilometry rolí ostnatého drátu a někde i elektrické vedení. Na nezúčastněného způsob ochrany majetku působí tak, že bohatá obydlí jsou uzavřená do vlastního strachu. Zcela nepochybně bude velmi výnosným byznysem provozovat v zemi bezpečnostní agentury.

V této souvislosti musím poznamenat, že ač nás všichni strašili tím, že v zemi je velká kriminalita, hlavně ve velkých městech (což je pravda,  dokonce jeden místní bílý Jihoafričan prohlásil, že nezná černého, který by nekradl...) a místní „bílí“ nám dávali rady jak a kde parkovat, proč při jízdě zamykat dveře u aut atd., nikde jsem, snad kromě jednoho případu, neviděl policisty. Pak mě napadlo, že i v bezpečnostních agenturách, jsou zaměstnáni  černí Jihoafričani a že především chrání bílé, kteří dobře platí. Proč tedy kazit tento výhodný bussines že?

Všude lze registrovat umělou přezaměstnanost a postupně, byť plíživě, se projevují v systému charakteristické rysy socialismu. Dochází postupně k diskriminaci bílých černými, když bílí, byť ve vedoucí funkci, nemůže černého propustit z práce, trestat jej za porušení pracovní kázně apod. Na volná místa ve státní správě, ve státních institucích a podnicích, jsou přijímáni již pouze černí. Současný politický systém si je vědom také bývalé internacionální pomoci Kuby v době, kdy v zemi byl APARTHEID a tuto pomoc také ostrovu svobody vrací.Na různých pracovištích v JAR jsou školeni kubánští soudruzi k tomu, aby z nich byli v rodné zemi experti na určitou oblast lidské činnosti. Působení Kubánců v zemi je však někdy značně komické, protože dostávají mzdu, avšak neodvádějí vůbec žádnou práci a nikdo po nich ani žádnou práci nechce, protože nejsou schopni komunikovat vůbec v angličtině.

Inu při posuzování různých historických souvislostí lze z konkrétní životní události jedné spřátelené osoby hovořící česky dovodit, že může vzniknout v JAR snaha vybudovat skutečný a pravý socialismus, kde by si všichni lidé byli rovni a společnost by nebyla ekonomicky  ovládána zištnou snahou bývalých kolonistů dosahovat co největšího zisku a rozmnožovat své majetky. Cílem výroby by se zase mohlo stát uspokojování materiálních a duševních potřeb pracujícího lidu. Dle tohoto modelu, není přeci myslitelné, aby milióny lidí žily bez jakýchkoliv sociálních jistot v ghettech v chatrčích z papundeklu, kde není voda, elektřina ani kanalizace a na druhé straně existovala vrstva lidí neobyčejně bohatých, kteří žijí v úplně jiných ghettech, kde je zřetelné bohatství a dostatek.

Doufejme, že si po smrti N. Mandeli neřekne jakýsi nový vúdce, že s tím je třeba něco dělat a vzít si příklad ze Zimbabwe, bývalé Rhodesie, která je severním sousedem JAR. V tomto státě byla v roce 1980 předána moc černošské většině a národní hrdina, prezident Mugabe, nasměroval zem k socialismu. Bílí farmáři byli likvidováni a vlastníkem půdy se stali i černí občané. Výsledkem tohoto socialistického experimentu je to, že Zimbabwe už není vyspělým státem tak, jak tomu bývalo za dob vlády bílých a dokonce již není ani v této zemi dostatek jídla, ačkoliv Rhodesie byla považována za obilnou sýpku Evropy.

Náš hostitel v Africe se rozhodl, po ruské okupaci v roce 1968, emigrovat z České republiky a vybral si právě Rhodesii, neboť do této země utekl jeho strýc po roce 1948 a za 20 let se z něj stal majetný a úspěšný farmář. Po nástupu Mugabeho k moci zavětřil, prodal majetek a rychle se odstěhoval do JAR. Jeho teta po smrti strýce přišla o farmu a po naší sametové revoluci se po 53 letech v Africe vrátila zpět do Čech. Nechtělo se jí. Měla svůj styl života, byla zvyklá na místní klima, nebyla na nikom závislá, měla starou mercedesku řízenou černým řidičem....  

Náš milý přítel v současné době prodává majetky v JAR a připravuje si ústupovou pozici k návratu do ČR. Prostě nevěří v budoucnost bílých v JAR.Lid JAR podle mého názoru není „duhový“, jak se píše v turistických příručkách, ale je „pestrobarevný“. Pro duhu je totiž charakteristické, že není možné zřetelně poznat konec jedné a začátek druhé barvy, ale duhové barvy se prolínají a jedna přechází postupně v druhou, ale lidé v JAR jsou od sebe velmi zřetelným a ostrým způsobem, s ohledem na různá kritéria, odděleni. Jak ovšem trefně poznamenal náš jihoafrický přítel: „ v duze není ani bílá ani černá, takže nazvat JAR  národem duhy je de facto blbost... „ Jsem přesvědčen o tom, že již zmíněnou Kubu čeká demokracie a v budoucnu i fungující kapitalistický systém, který zcela logicky rozdělí lidi v zemi na bohaté a chudé, ale pravděpodobně již ne na černé a bílé.

 V JAR je pravděpodobné, že ji čeká nějaký specifický model afrického socialismu, který  může udělat jak z bílých tak černých chudé a nesvobodné a na fungující infrastrukturu a ekonomiku zůstanou jen vybledlé vzpomínky.

Já osobně věřím , že experimentů bylo už dost a Mugabe v Zimbabwe je tím nejvíce odstrašujícím příkladem souseda, „co to tedy fakt nezmáknul“...  Chci věřit, že to všichni v JAR zmáknou a možná po nějakém desetiletí koketérie se socialismem, se vše bude vyvíjet svobodně a třídně, že černí i bílí pochopí, že  ve společnosti musí být jak bohatí tak ty  „střední“ tak  i chudí a  že jde nakonec jen o to, aby každý měl stejnou nebo alespoň skoro stejnou šanci. Do ČR by se  pak mohli třeba jezdit učit JAK NE!

 

 

Průběh cesty

 

13.1.2005 – čtvrtek – Kapské město - Mys dobré naděje

 Po regeneraci a dobré snídani v pensionu u Jany – naší milé „české“ hostitelky, jsme vyrazili s jejím mikrobusem na zběžnou projížďku Kapským městem. Jeli jsme jižním směrem cestou k Mysu dobré naděje. Už jenom samotná cesta stojí za to, neboť vede podél krásného modrého, ale studeného Atlantiku. První zastávkou byl přístav a pak  výlet lodí na ostrov tuleňů - lvounů, na ostrov Duiker na západ od Sentinelu.

Mys dobré naděje je pomyslné rozhraní Atlantického a Indického oceánu. Po zhruba 10-ti minutovém výstupu k majáku nás čekala zhruba hodinová cesta přímo k vodám Atlantiku a  k ceduli, která označuje Mys dobré naděje. Cestou jsme viděli  tvora, který se jmenuje Damana kapský a který ač tak vypadá, není hlodavcem. Jeho nejbližším příbuzným je slon. Daman je ale velký jako naše malá kočka....

Cestou z Mysu dobré naděje jsme narazili na paviány. Vystrkovali na nás zadek i svůj oud a tak jsme hned věděli, co si o nás asi myslí. Pak  jsme navštívili místo s ohromným množstvím tučňáků a mezi nimi jsme mohli spatřit  dva vzácné ptáky s červeným zobákem se jménem Ústřičník černý. Tento pták má také červené oči a v místech, kde jsme je viděli, je jeho výskyt naprosto ojedinělý. Cestou zpět do Kapského města jsme zažili, co je to  požár lesního porostu.

Absolutně se setmělo a všude byla šedá mlha. V autě jsme začali pokašlávat a i když hořelo dobrých 50 km od nás, připadal jsme si jak uprostřed čoudících kamen.

Večer jsme se s Janou dostali do pravé černé hospody na černošský striptýz. Ohromně černý a bizarně pomalovaný pajzl, kde bylo asi 20 černochů a 10 černošek, kde prodávali pivo a člověk musel okamžitě platit. Holky se postupně před námi začali svlékat, tancovat a lákat do svých sítí zrádných. Pochopitelně, že nejen kvůli AIDS jsme se k ničemu ukecat nenechali, ale přiznám se, že jsem někdy nevěděl, jestli je to ještě sranda nebo už bude muset někdo z nás zavelet k útěku. Bizarnost celé situaci dokreslovala například jakási bitka mezi dvěma černými chlapíky, kteří nezapomněli použít své nože, takže když jsem šel na WC měl jsem pocit, že ty dva chlápky nepřístojně ruším v „rozhovoru“ svým bělošským „SORRY“.

Snad jen kapající krev z ruky u jednoho z nich je odradila v další konverzaci s bílým zelenáčem  a mě nedovolila se blíže seznámit s místním koloritem... Vše ale dobře dopadlo a nakonec tuto návštěvu považuji za jeden z nejlepších zážitků v JAR...  

14.1.2005 – pátek – Ghetto - Vinařská trasa

 Ráno jsme vyrazili do černošského Ghetta. Navštívili jsme napřed černošskou hospodu a i  když  bylo poměrně brzo ráno, hospoda byla uklizená a na toaletách byla cítit dezinfekce. Úroveň toalet byla překvapivě vysoká a nedala se srovnat ani s úrovní obdobného zařízení v ČR.

Projížděli jsme tuto slamy - černošskou čtvrtí a navštívili jsme na kamaráda Jany, který se jmenoval TANDY. Díky tomuto odredovanému domorodci jsme absolvovali prohlídku papundeklových chatrčí a části slamů bez jakékoliv újmy na těle i majetku. Někteří z nás – ti odvážnější, tj. Jirka, Martin a Honza, ochutnali místní pivní specialitu z plechovky od okurek. „Černá máma“ ponořila plechovku do plechového sudu, který původně sloužil pravděpodobně na uskladnění nějakých chemikálií a tím plechovku pookraj naplnila.

Všude bylo plno malých krásných černošských dětí, které zřejmě považovaly naší návštěvu za velkou atrakci typu „přijela k nám pouť“....

Zbytek dne jsme věnovali ochutnávání vína a cestování (autem) po „vinařské stezce“, neboť nedaleko od Kapského města je vinařský kraj, jehož pomyslným centrem je krásné městečko Stellenbosch, které je považováno za kolébku intelektuálního búrského sebeuvědomění. V tomto městě jsou mohutné dubové aleje. Po prohlídce některých částí tohoto města jsme zbytek dne cestovali od jednoho vinného sklípku k druhému a prováděli degustace vín, které jsme chytře komentovali a vyjadřovali se fundovaně k charakteristickým znakům podávaných vín. Večer za velkého větru proběhlo grilování u Jany.

 15.1.2005 – sobota – Stolová hora - koně –Chapmanś Bay

Ráno jsme se za velkého větru vydali od záchodků pěším výstupem na Stolovou horu - 1.086 m a propůjčuje Kapskému městu zvláštní kouzlo a nenapodobitelnou atmosféru. Někdy je tato hora i delší dobu zahalena v mlze. Výstup trval zhruba hodinu a půl a vzhledem k tomu, že kvůli silnému větru nebyla v provozu lanovka, nebylo možné svlažit hrdlo v restauraci na vrcholu hory požitím piva. Z hory je krásný výhled do širokého okolí včetně Kapského města a mj. i na ostrov Robben Island, který je vzdálen 11 km od pobřeží a byl mj. na něm vězněn, od roku 1960, Nelson Mandela. Na vrcholu hory jsme dostali telefonické avízo od Jany, že se jí podařilo dojednat koně, když součástí jízdy na koních bylo i zdolání  krásné sněhobílé 7 km dlouhé pláže na břehu Atlantiku s názvem Chapmanś Bay.

Odpoledne jsme navštívili akvárium ve Waterfrontu s názvem Two Oceans, kde je v ohromných akváriích na 300 druhů živočichů žijících v obou oceánech.

Večer jsme s Janou a s jejím manželem Nickem navštívili „barevnou“ hospodu a cestou domů jsme narazili na černošský průvod, který prý pořád ještě oslavoval Nový rok.

Původně totiž černoši nemohli oslavovat nový rok 1.1., ale až 2.1, jenže se jim to nějak protahovalo, takže ještě 15. 1. se slavilo jak na Silvestra....

16.1.2005 – neděle – Tsitsikamma

Ráno jsme vyrazili směrem východním po tzv. Zahradní cestě směrem k národnímu parku Tsitsikamma, kde jsme chtěli přenocovat. Cestou jsme se konečně vykoupali v podstatně teplejších vodách Indického oceánu a zažili planý poplach s krádeží našeho auta.

Večer jsme skutečně dorazili až k předpokládanému cíli a měli jsme štěstí, že pro nás byla volná jedna čtyřmístná chatka a jedno místo na stan. Typicky česky jsme řešili situaci jednoduše tím, že nás spalo šest v chatce.

S čímž jsem tedy zásadně nesouhlasil, ale většina mě přehlasovala.... Jó být poctivý je někdy dost těžký.

17.1.2005 – pondělí – Addo Elephant - Blythdale Beach

Ráno v pět hodin byl budíček a s výjimkou LLF jsme již za ohromného vedra vyrazili zhruba na 5-ti kilometrovou trasu podél oceánu k vodopádu. Cesta byla mimořádně romantická, neboť pobřeží oceánu je skalnaté a rozeklané a na něj navazuje subtropický prales. Cíl cesty tvoří vodopád, kde se další zbývající čtyři chlapci s radostí, zhruba okolo osmé hodiny ranní, „na Adama“ vykoupali. Poté, co jsme dorazili do kempu, jsme usedli do našeho pronajatého Mercedesu a vydali se na další cestu. Zastavili se na silničním mostu přes údolí řeky Storms Rivier. V tomto momentě jsme se dohodli na tom, že musíme dorazit na Sodwana Bay již 19.1.2005. Vzhledem k tomu jsme museli absolvovat velmi dlouhou jízdu autem bez možnosti ubytování, teplé stravy, sprchy a jiných civilizačních vymožeností, tzv. na jeden zátah až k cíli cesty.

První a jedinou atrakcí na tomto dlouhém přejezdu byla návštěva Addo Elephant National Parku. Úžasný zážitek. Všude samé sloní obludy, které prakticky nereagovaly na pohyb a pobyt takových cizorodých předmětů jako jsou auta. „Hlavně nefotit bleskem“. Všude se upozorňuje, že slon je mírumilovné zvíře, ale nesmí být vydrážděné nějakými neobvyklými věcmi. Pokud se tak stane, je prý zle. Měl jsem štěstí. Blesk fungoval a sloni zůstali klidní. Po prohlídce rezervace jedno studené pivo a hurá na přesun.

Jelo se celou noc. Domluvili jsme se na tom, že někde za černošským městem Durbanem, kde v noci vylezou z auta jen sebevrazi, sjedeme  k  pláži, hodíme krátký spánek a ranní koupačku. Takovýmto bájným místem se stala Blithdale Beach. Ranní koupačka se zdála některým z nás poměrně nebezpečná. Pravda je, že  dostat se do oceánu bylo podstatně jednodušší, než se dostat ven.

18.1.2005 – úterý – Hluhluwe Umfolozi Park

Odjíždíme v ranních hodinách od Indického oceánu do rezervace shora uvedeného názvu. Poměrně brzy  se ubytujeme v kempu Mpila, kde jsem sklidil první ovoce chabých komunikačních schopností v anglickém jazyku. Prostě jsem všechno domluvil a všichni byli spokojeni. Chatičky, ve kterých jsme spali, byly v prostoru, které nebyly ohraničeni žádnou zvířecí ohradou, a tak se stalo, že před námi najednou běželi divocí koně, pásly se zebry a v povzdálí hopkali antilopy.

Po krátkém odpočinku jsme se odpoledne vydali na projížďku parkem. Tato rezervace je zvláštní tím, že v ní je zhruba dva tisíce nosorožců, a to jak černých, tak bílých. Podle našeho názoru však černí nepřevažovali a tím se tento park liší od etnické struktury obyvatel v JAR. Projížďka autem byla úchvatná, protože jsme naráželi na nosorožce a nosorožčata, slony a slůňata a vzhledem k tomu, že se začalo stmívat a poprchávat, připadali jsme si, tak jak pravil Jirka – „jako v pravěku“.

Při večerní poradě jsme se rozhodli, že budeme vstávat hodně brzo a vyrazíme směrem zpět k Indickému oceánu přes městečko Hluhluwe, kde provedeme zásobování a navštívíme typickou bájnou filmovou zululandskou vesnici v zemi Zuluů. Před zalehnutím do postele jsme běhali okolo chatek nazí a bosí a pozorovali jsme stádo antilop, které se chystalo přenocovat blízko našich obydlí.

V kempu kromě nás nikdo nebyl a až večer jsem pochopil, že se asi najde jen pár cvoků, kteří vymění civilizovaný kemp za pobyt uprostřed pobíhajících zvířat...

19.1.2005 – středa – Shakaland - Sodwana Bay

Odjíždíme skutečně  ve velmi časných ranních hodinách, stejně tak hladce je realizován nákup jídla a pití. Radši došlo k předzásobení, neboť podle turistických průvodců a našich informací,  je Sodwana Bay „velká prdel“, kam vede jenom šílená a nekonečná prašná cesta

Na Sodwaně Bay jsme měli spát čtyři noci, a protože jsem všechny informoval, že tam chcípl pes, tak jsme se rozhodli zpříjemnit si cestu k oceánu návštěvou typické zuluské vesničky. Chatrče kmene Zuluů připomínají včelí úly, které jsou obklopeny centrální ohradou pro dobytek.

Navštívili jsme velkou atrakci vesnici „Shakaland“, která ale nepřetrvala z dob minulých, ale byla původně vytvořen pro potřeby filmařů a nyní je prezentován jako ukázka zululské kultury. Měli jsme možnost ochutnat jejich pivo, poznat jejich tance a z řeči naší průvodkyně jsme pochopili, že zululská svobodná žena chodí v horní části těla obnažena a vdaná oblečena. Takto to bylo prezentováno i při „tanečně kulturním pásmu“. Naše průvodkyně měla halenku, ale byla velmi mladá a na moji přesně cílenou anglickou otázku mi přesto odpověděla, že je svobodná. Nebyla však schopna nám, s ohledem na existenci nedotknutelných tradic, vysvětlit, proč se jako průvodkyně pohybuje oblečena na své horní části těla, ačkoliv je svobodná.

Jen naše chabá angličtina nám nedovolila pokračovat v ukecávání, že tradice je tradice a košile muší holt dolů. Umět myslím tak 10 přesně cílených slov, halenku by bez problémů sundala .

Následovala zhruba sto kilometrová jízda na Sodwana Bay. Došlo k překvapivému zjištění, že cesta nebude trvat avizovaných pět hodin, ale asi necelé dvě hodiny, neboť na Sodwanu Bay byla vybudována krásná, široká, asfaltová silnice. Protože jsme minuli místo našeho ubytování, dostali jsme se až k vrátnici od moře, kde každý musel zaplatit 20 randů .

Vyjeli jsme do předpokládaného a očekávaného ráje vodních sportů. Po zaparkování vozidla jsme byli atakováni skupinou mladých černošských chlapců, kteří nám nabízeli ochranu našeho vozidla proti krádeži. I zželelo se jich Lubošovi a utrousil nějaký rand. Co by nezaplatil za pocit jistoty a bezpečí? V tomto momentě se snad mezi námi objevil největší problém, který směřoval k velmi zásadní hádce. Část výpravy argumentovala tím, že jsme zaplatili za vstup a parkoviště je střeženo černými ozbrojenci, Luboš s Jirkou byli přesvědčeni, že i přesto je třeba si za bezpečnost zaplatit. Naštěstí se problém, který byl předmětem vznikající hádky, rozplynul poté, co jsme se nesourodě, chaoticky, roztěkaně vrhli do vln Indického oceánu a posléze konzumovali přímo v jeho vodách chutné jihoafrické červené víno. Některým z nás se dařilo pít víno pod hladinou, a to tak, že se do lahve vína nedostala ani kapka slané oceánské vody. Posilněni oceánem a vínem jsme konečně našli naše ubytování na potápěčské základně vzdálené asi deset minut jízdy autem od pláže.

Večer se vedly velmi chytré řeči s majitelkou objektu JANICÍ a jejím, asi o dvacet let mladším, partnerem. Luboš se Standou si domluvili potápění a my ostatní, kteří upřednostňujeme hmotné statky, jsme domluvili grilování na příští den s flákotami originálního afrického steaku.

20.1.2005 – čtvrtek – 22.1.2005 sobota - Sodwana Bay

Naši potápěči vyrazili poměrně brzo, my jsme řešili věc rozvážně, sbalili jsme si šnorchlovací potřeby a vtom se objevila naše hostitelka, se kterou jsme odjeli do nedaleké vesnice koupit pořádné steaky. Pro osm lidí jsme koupili osm steaků, avšak celková váha dosahovala téměř čtyř kilogramů, cena lidová, v přepočtu asi 500,- Kč, inu položili jsme základ večerní odkládané rozkoši při grilování.

Poté jsme se odebrali lenošit na pláž s cílem poznat kouzla avizovaných korálových útesů při šnorchlování. Vlny nám však neumožnili se dostat ke korálovým útesům, a to po celý den. K večeru jsem absolvoval svůj tradiční rituál při koupání v některém ze světových moří, když jsem byl zasažen medúzou. Rozhodl jsem se, že už toho mám dost a zanevřel jsem na všechny oceány a moře. Večer jsem nasadil antibiotika a rozhodl se, že nebudu pít, vzhledem k tomu, tvrdý alkohol. Na potápěčskou základnu večer přijel náš kamarád Etien s indskou přítelkyní. Dohromady měli asi šest dětí, ale společné žádné. Mluvil krásnou, srozumitelnou angličtinou, neboť můj přítel Jiří s ním byl schopen komunikovat o problémech aparteidu a komunismu. Po družném rozhovoru bylo rozhodnuto, že příští večer bude indická kuchyně.

Celý další den jsme se tak nějak poflakovali na břehu Indického oceánu. Já jsem se bál koupat, abych nebyl znovu zasažen medúzou. Ačkoliv v JAR fungují dobře služby, je třeba poukázat na to, že na bájné pláži, která má být rájem pro šnorchlování, není možné si koupit ani pivo. Večer skutečně byla indická kuchyně. V pozdních večerních hodinách jsme se domluvili s naším kamarádem Etienem, že nás vezme druhý den na výlet po jezeře na kánoi na hrochy.

A tak se také uskutečnilo. Vydali jsme se na kánoích po jezeře s černým průvodcem do blízkosti hroších stád. Trošku zvláštní pocit jsme měli, když se na nás, ve vzdálenosti zhruba tak padesát metrů, vyvalily ty hrozný hroší oči. Hroch obojživelný, neboli Hippo, je prý z různých exotických zvířat v JAR pro člověka nejnebezpečnější. Měli jsme štěstí, dobrodružnou výpravu jsme přežili. Rychle jsme nasedli do auta a mastili společně s naším černochem do města nakoupit alkohol na neděli, neboť poslední možnost k nákupu v týdnu v JAR je dána sobotou 12:00 hod.

Poslední odpoledne na pláži jsme se pokoušeli šnorchlovat, avšak byl jsem rád, že jsem se dostal na břeh pouze odřený na různých částech těla, poté co se mnou smýkaly vlny, aniž bych byl schopen vnímat krásu podmořského života v bájné oblasti.

Večer jsme opět grilovali steaky, pili červené víno a pivo a já komunikoval s naší hostitelkou, zatímco ostatní členové výpravy plnými doušky vnímali krásy pestrobarevnosti žití po několika iontech swazijské marihuany. Ten kdo má srovnání konstatoval, že od tohoto dne již bude kouřit pouze tu ze Swazijska, neboť to naše konopí za nic nestojí.

23.1.2005 – neděle – Nelspruit

Ráno jsme vyrazili podél swazijských hranic severozápadně do Nelspruitu. V lázeňském městečku Piet Retief jsme se naobědvali v restauraci, kde nám nechtěli dát pivo, neboť je alkohol, ale dali víno, protože asi není alkohol. Cestou do Nelspruitu  přišla ohromná tropická bouře s přívalovými dešti. V odpoledních hodinách jsme se ubytovali u našich přátel z Čech, a to Pavla a Marie. Právě od těchto osob jsme se dozvěděli celou řadu velmi zajímavých záležitostí, týkajících se života v JAR, které jsem se pokusil vyjádřit v úvodní části tohoto povídání. Marie nám připravila večeři, která měla český duch a my dodali africké víno a brandy. Po dlouhé době se dalo po bouřce normálně spát, neboť noční teploty pravděpodobně poklesly pod 30 stupňů.

24.1.2005 – pondělí – 26.1.2005 – středa - Krůgerův národní park

Krůgerův národní park je největší Jihoafrický park, rozlohou větší než Belgie a má velmi reprezentativní vzorky všech možných druhů savců s tím, že samozřejmě v tomto parku je možné vidět tzv. „velkou pětku“, tj. buvoly, slony, leopardy, lvy a nosorožce. Není třeba podrobně popisovat zážitky, které v nás zanechalo pozorování různých druhů zvěře, ale pouze heslovitě uvádím pro připomenutí k jednotlivým dnům následující:

Spali jsme všechny tři noci v malinkém kempu na jižním břehu Sloní řeky s názvem BALULE. V tomto kempu není elektrika a je zde pouze šest skromně vybavených rondavelů. Samozřejmě jsou v kempu grily, které jsme hojně využívali.

V pondělí večer jsme v kempu Olifants vyřídili ubytování a cestou k BALULE byl spatřen a následně pozorován král zvířat – LEV. Fotky z mého digitálního fotoaparátu nejsou ideální, neboť se stmívalo a lev byl od nás vzdálen cca 80 metrů. Za přítomnosti našich přátel jsme večer grilovali.

V úterý ráno jsme jeli na safari, po návratu jsme posnídali a rozloučili se s přáteli a odpočívali, neboť noc byla více než tropická a začala se dostavovat únava. Odpoledne jsme navštívili Letabu, kde je sloní muzeum a pozorovali nástup sloní rodinky ke Sloní řece. Večer jsme grilovali steaky a pili červené víno, druhý den, tj. středa, jsme se vydali jižně do Satary, pozorovali jsme plno zvěře, dokoupili zásoby a udělali si v našem kempu krásné odpoledne, při kterém jsme přišli o šest litrů červeného vína. A zase steaky v poledne a večer. Tak nějak při večerní vyjížďce za zvěří jsme dospěli k závěru, že je to „otrava“ pořád se dívat na nějaký slony, žirafy, zebry, buvoly apod. Už jsme se začali těšit na to, až brzy ráno v pět hodin vstaneme a vyrazíme do hor.

27.1.2005 – čtvrtek – Dračí hory

V JAR jsou Dračí hory, které jsou u svobodného státu Lesotho a potom Dračí hory, které jsou západně od Krůgerova parku, tj. blízko u Mosambicu. Právě do těchto hor jsme se vydali z Balule v časných ranných hodinách. Ačkoliv jsem nedodržoval maximální povolenou rychlost v Krůgerově parku, 50 km v hodině, a valil to rychlostí v rozmezí od 80 do 100 km v hodině, přesto nám cesta k výjezdu z parku trvala více než dvě hodiny.

Tady musím podotknout, že první návštěvu v parku jsem řídil já a pokud jsem překročil rychlost o  třeba jen 10km/hod. začali chlapci hučet a brblat, že jsem si myslel, že snad mají zarděnky z velké rychlosti. Jak vidno nic netrvá věčně...  

Trošku jsme bloudili, leč naše vozidlo dorazilo posléze do přírodní rezervace Blyde River Canyon. Tento kanon je 26 km dlouhý, 800 m hluboký, je třetí největší na světě, a ční nad ním tři skalní kužely se špičatým zakončením, jež připomínají okrouhlé africké chaty obrovitých rozměrů, tzv. Three Rondavels.

Pokračovali jsme směrem na jih cestou po náhorní plošině, navštívili restauraci Berlín, kde jsme dali oběd nevalné chutě, a poté projeli postupně krásné tři vodopády, a to Lisabonský, Berlínský a Mac-Mac. Na parkovištích u těchto vodopádů jsme nakoupili plno afrických cetek a hovořili s místními prodavači, kteří se všichni smáli jako praštění. Na jednom z vodopádů, myslím že Berlínském, jsme se fotili s duhou a tam jsem si uvědomil to, o čem jsem již psal, že lid JAR není duhový.

Jeli jsme dále směr Nelspruit přes lázeňské městečko Sabie, kde jsme si dali pravé nefalšované plzeňské pivo, tzv. pusinku (vývozní 0,3 litru lahev Pilsner Urquell), za 25,--Kč a hurá k našim známým rychle do mexické restaurace na steak, zpět do jejich domu vést chytré řeči při červeném víně a spánek. Čeká nás poslední noc v JAR.

28.1.2005 – pátek – Kaapsehoop, Johannesburg

Krásné ráno. Koupání na „Adama“ v bazénu u domu našich přátel (po té co Maruška odešla do práce jsme ale zapomněli na černou služku, která když měn viděla v rouše Adamově málem začala mluvit česky...), vedení chytrých řečí s Pavlem, pití piva značky „Hansa“ (součást koncernu SAB Miller) i když chmel do piva pochází ze Žatce a pivo patří do velké rodiny společně s PU.

Ve 13:00 hod. odjezd směr Johannesburg přes letovisko Kaapsehoop, kde v  divoké přírodě mají běhat volně koně. Ale viděli jsme jen dva koně u lidského příbytku, kteří se krmili zbytky z domácností.

V 18:00 hod. přijíždíme na letiště do Johannesburgu, které na nás působí jako jeden velký bordel. Už tak nějak odevzdaně čekáme na nástup do letadla a čas si zkracujeme pitím afrického koňaku, který byl vyroben „pod přísným dohledem francouzských expertů“ jak psáno na etiketě. Nezbývá nám nic jiného, neboť se z nás stali zkušení cestovatelé, kterým je známo, že nejmenovaná letecká společnost British Airways nám toho alkoholu při letu zpět moc neposkytne. Šetřit se musí všude.

Sbohem Afriko

A nezbývá nic jiného, než zase přemýšlet nad tím, kam na další cesty? 

Honza Kocina bílými doplňky LLF

P.S.

Poté, co náš přítel Pavel z jihoafrického Nelspruitu četl tyto zápisky zaslal nám e-mailem tuto zprávu, týkající se našeho (Honzovo) hodnocení černých obyvatel JAR:

Kluci, meli jstebohuzel  pouze tri tydny zkusenosti s mentalitou jihoafrickych cernochu se kterymi jste prisli do styku. Pochopitelne ty , ktere vidite napr. v Evrope v ruznych funkcich jsou " smetanka" a tvori ani ne  0, 001 % bezneho prumeru cernochu zijicich zde na ulicich a v bushi. Tito "eropané"  uz neco studuji a tedy maji obvykle nejmene maturitu za sebou.
Musi se jim ale clovek obdivovat, nebot v uceni se novych reci jsou na tom lepe nezli (vseobecbne receno ) Vietnamci, Cinane a Korejci.  Presto je to zajimave videt to zde ve skutecnosti, nebot Americti  cernosi se mohou prirovnat pouze k trochu vzdelanejsi vrstve ( ne zase vsichni opet pochopitelne ) lidi, ktere zde nazyvame misenci  nebo-li coloured (opet mam na mysli predevsim lidi ve meste,  ne na venkove).

Nemluvim o barve pleti, i kydyz  cim  blize k rovniku, tim jsou cernosi cernejsi, ale o pristupu k jejich dennim problemum a mire vzdelani jakou doposud mohli v tomto systemu JAR obdrzet ( i po jejich cerne sametove " revoluci " v r. 1994 )

Byl jsem ocitym svedkem toho (v roce 1992), ze podminkou  pro zamestnani jako Chemicky laborant v moderni papirne v JAR bylo pro uchazece bileho  osma trida,, pro barevneho uchazece pak  9 trida a pro cernocha se uz zadala maturita.

Pritom vsichini tri asi vedeli zhruba - z matematiky, fyziky a chemie  totez!

Cernoch - inzenyr se ani po 11 letech (od roku 1994) v JAR jeste nevyvinul , mame mnoho lekaru, umelcu, hlavne hudebniku, pravniku, financniku, ale ne moc technicky zamerenych lidi. Pokud se zde nejaky mistni cernoch ukaze s technickou znalosti, obvykle prijde z "venku", kde ziskal vzdelani ( tez jich bylo nekolik
tisic v exilu pred r. 1994, hlavne v anglicky mluvicich zemich).  Nedelam si z toho vubec nejakou legraci, jsou to pouze potvrzena fakta, ktera konstatuji.

                                                                                                                                                                                    P.H.